پدری که به دنبال قدرت است، بخش هایی از پسر تازه متولد شده خود را به گروهی از شیاطین می دهد. سال‌ها بعد، پسر با آن شیاطین می‌جنگد تا آنچه را که حقش است، به دست آورد.