این سریال بینندگان را به کانون مبارزه آمریکا با اعتیاد به مواد افیونی می برد، از اتاق های هیئت مدیره پوردو فارما، جامعه معدنکاری ویرجینیا، تا راهروهای DEA.