ماجراهای بعدی در زمان و مکان ماجراجوی بیگانه معروف به دکتر و همراهانشان از سیاره زمین.