نگاهی به سال های شکل گیری سوپراستار دواین «راک» جانسون در حالی که او در طول زندگی بزرگ می شود.