هنگامی که ملکه آینده کره قرون وسطی به شدت مجروح می شود، کاپیتان چوی یانگ از کرم چاله ای به “بهشت” استفاده می کند که در واقع کره جنوبی قرن بیست و یکم است تا دکتر یو یون سو را که به یک پیاده تبدیل می شود، بازگرداند. بازی شطرنج انسانی