زمانی که افسانه محلی و همنام شهر، ناتان رادرفورد (اد هلمز) با حرکت یک مجسمه تاریخی مبارزه می کند، یک شهر کوچک در شمال شرقی زیر و رو می شود.