یک قاضی زمانی با محکومیت‌های خود مواجه می‌شود که پسرش درگیر یک ضربه و فراری می‌شود که خانواده‌ای با جنایت سازمان‌یافته را درگیر می‌کند. در مواجهه با انتخاب‌های غیرممکن، او متوجه می‌شود که یک پدر برای نجات جان پسرش تا کجا پیش خواهد رفت.