بازرسان در مورد جنایت غیرقابل توصیفی که مرتکب شده است گیج شده اند.