به دلیل یک توطئه سیاسی، مردی بی گناه به اعدام محکوم می شود و تنها امید او برادرش است، که مأموریت خود را می دهد که عمدا خود را به همان زندان بفرستد تا هر دوی آنها را از دست خود بیرون کند.