دنبال کردن زندگی موازی برادران دوقلوی همسان دومینیک و توماس بردسی در داستانی از خیانت، فداکاری و بخشش.