هنگامی که سه کودک با استعداد در یک یتیم خانه دور افتاده، متوجه هدف شوم و مخفیانه ای می شوند که برای آن بزرگ شده اند، به دنبال راهی برای فرار از دست نگهبان شیطانی خود می گردند و سایر کودکان را در یک نقشه فرار خطرناک هدایت می کنند.