یک حادثه قتل قدیمی مربوط به گروهی که یک ایستگاه پخش غیرقانونی را اداره می کردند، افراد مختلفی را گرد هم می آورد – یک مرد مرموز “شفا دهنده” که دارای مهارت های مبدل و مبارزه است، یک گزارشگر از یک روزنامه درجه دو، یک