یک جنگجوی توانا و یک پسر جوان با قدرت های ماوراء طبیعی در جستجوی روشنگری در آمریکای بیرحم پس از آخرالزمانی هستند که توسط بارون های فئودال کنترل می شود.