در تقاطع آینده نزدیک و گذشته تجسم شده، دنیایی را کاوش کنید که در آن می توان اشتهای هر انسانی را بدون عواقب اغوا کرد.