داستانی درباره بخشش، شفا و عشق در اطراف یک کتابفروشی کوچک در حومه شهر اتفاق می افتد.