ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه، یک سنگریزه، یک برگ و یک توت فرنگی که در حیاط خلوتی نامرتب متعلق به سه انسان به همان اندازه نامرتب زندگی می کنند که آنها را با خدایان اشتباه می گیرند.