کاوش در لحظات محوری از دنیای سینمایی مارول و چرخاندن آنها به سمت خود، مخاطب را به قلمروی ناشناخته هدایت می کند.