تریلر فانتزی درباره مردی که در شوک از دست دادن دخترش و زنی که در گذشته زندگی می کند، هر دو برای نجات کسانی که دوستشان دارند تلاش می کنند.