در پایان دوره گوریو تا اوایل دوره چوسون اتفاق می افتد. دو دوست به دلیل اختلاف نظر در مورد “کشور من” شمشیرهای خود را به سمت یکدیگر نشانه می گیرند.