یک بحران یک چهارم زندگی باعث می شود یک زن جوان چینی-آمریکایی، نیکی شن، دانشگاه را رها کند و به یک سفر تغییر دهنده زندگی به صومعه ای منزوی در چین برود. اما زمانی که او برمی گردد و متوجه می شود که زادگاهش مملو از جنایت و جنایت است