هنگامی که تابش خورشید باعث یک فاجعه جهانی بر روی زمین می شود، بازماندگان در یک پرواز یک شبه از بروکسل از شهری به شهر دیگر مسابقه می دهند و سعی می کنند با ماندن در پوشش شب، جلوتر از پرتوهای خورشید بمانند.