این سریال نشان می دهد که چگونه پسر یک خانواده اشرافی به دنبال رستگاری و بهبودی است.