به نظر می رسد یک شهر کوچک نروژی که زمستان های گرم و باران های شدید را تجربه می کند به سمت راگناروک دیگری می رود – مگر اینکه کسی به موقع مداخله کند.